Binnen het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren voeren universiteiten en hogescholen samenwerkingsprojecten uit rondom digitaal toetsen. Daarnaast denken de instellingen in de Special Interest Group Digitaal Toetsen samen na over de mogelijke inrichting van een gezamenlijke technische infrastructuur voor toetsing. Via dit landelijke expertisenetwerk wordt de ontwikkelde kennis over toetsen gebundeld en beschikbaar gesteld voor het gehele hoger onderwijs.

Studiesucces verhogen en werkdruk docenten verlagen

Het programma levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het:

 • verhogen van het studiesucces van studenten
 • verminderen van de werkdruk van docenten
 • verbeteren van de kwaliteit van digitaal toetsen

Gezamenlijk digitale toetsen ontwikkelen

Het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren ondersteunt projecten rondom het:

 • verbeteren van de aansluiting van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs op het hoger onderwijs door gezamenlijk diagnostische toetsen en bijspijker- en opfrismateriaal te ontwikkelen
 • verbeteren van de studievoortgang van studenten door het inzetten van voortgangstoetsen
 • verminderen van de ontwikkeltijd van toetsen door in samenwerkingsverbanden van docenten van verschillende instellingen digitale toetsbanken te ontwikkelen
 • verminderen van de nakijktijd van toetsen door de inzet van digitale toetsen, waarmee resultaten geautomatiseerd gegenereerd kunnen worden
 • aanbieden van beschikbare expertise en professionalisering op het gebied van toetsing voor docenten, en ondersteuning bij het gezamenlijk ontwikkelen van toetsbanken

Drie pijlers

De activiteiten in het programma vinden plaats binnen drie pijlers, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden:

 1. Binnen de eerste pijler voeren onderwijsinstellingen in samenwerking projecten rondom toetsbanken uit. De projecten richten zich op het verminderen van studie-uitval van studenten en/of werkdruk van docenten door de inzet van (digitale) toetsen.
 2. Binnen de tweede pijler worden kennis en expertise op het gebied van kwaliteit van toetsing in het onderwijs gebundeld en ontsloten in een expertisenetwerk. Instellingen voeren praktijkonderzoek uit dat praktische handreikingen biedt over de kwaliteit van toetsen. Een professionaliseringstraject voor docenten, docentopleiders en andere betrokkenen maakt ook onderdeel uit van het expertisenetwerk. De Special Interest Groep Digitaal Toetsen verenigt specialisten op het gebied van digitaal toetsen en levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het expertisenetwerk.
 3. Binnen de derde pijler wordt verkend wat de meerwaarde kan zijn van het ontwikkelen van een gezamenlijke infrastructuur om de instellingen te ondersteunen bij het beheren van digitale toetspakketten. Het doel is de continuïteit van de projecten te faciliteren en schaalvoordeel te realiseren. Instellingen voeren projecten rondom digitale tools voor toetsing uit.

SURF coördineert het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren in opdracht van het ministerie van OCW. De financiering is mogelijk gemaakt door de ICT Impuls, een investeringsimpuls van de overheid voor innovatie in maatschappelijke domeinen.

Achtergronddocumenten

Digitaal toetsen: Van assessment of learning naar assessment for learning (artikel SURF magazine, juni 2010)

Projectplan programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Framework effectmeting: artikel “De zoektocht naar betekenisvolle evaluatie”

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation